Escriure un bon text és realment complicat perquè hem de tenir en compte multitud d’elements. Cal, per tant, acostumar-se a seguir una sèrie de rituals de manera que de mica en mica anem millorant.

S’aprèn a escriure escrivint…

Per escriure un bon text hem de tenir en compte les propietats d’un text i seguir una sèrie de passos.

Propietats del text

1. Adequació

L’adequació té a veure amb el receptor o audiència, amb la nostra intenció o propòsit i amb la situació comunicativa o context.

Els registres poden ser:
  • formal (administratiu, literari, científic, estàndard…)
  • informal (col·loquial, estàndard)

Els àmbits d’ús (periodístic, literari, col·loquial…)

El tipus de text.

Segons l’interlocutor i la nostra intenció utilitzarem un registre o un altre; així com un tipus de text o un altre.

Per exemple, per convèncer a un amic, crearem un text text argumentatiu informal, amb un nivell del llenguatge col·loquial. El context serà entre amics, per tant, el nostre àmbit serà també col·loquial.

2. Coherència

La coherència té a veure amb la selecció de la informació i la manera com es presenta. Les idees han d’estar ordenades i seguir una progressió lògica. La informació ha de ser la mecessària, ni excessiva ni amb mancances importants.

3. Cohesió

La cohesió té a veure en la forma com estan relacionades les idees i quines són més importants. Aquí cal tenir en compte l’ús dels connectors textuals i oracionals, els signes de puntuació, els pronoms, etc.

4. Correcció

Perquè un text sigui correcte hem de tenir en compte 3 nivells:

  • El lèxic ha de ser ric i variat, hem d’evira repeticions de paraules i expressions.
  • El text ha de ser correcte des del punt de vista ortogràfic.
  • Hem de tenir en compte la correcció gramatical: gènere dels noms, concordança, temps verbals, ús correcte de les preposicions, sintaxi, etc.

5. Presentació

Finalment, hem de tenir en compte la presentació del text: marges, disposició del text en el paper, bona lletra si és a mà…

Passos que cal seguir per fer un bon text

Contextualització: Pensar de què volem parla (tema), a qui va dirigit (destinataris), finalitat del text.

Planificació: Pensar com començarem el text (introducció/presentació), com volem presentar les idees, en quin ordre, amb quina rellevància (desenvolupament) i com acabarem el text (conclusió/ desenlaç).

Escriptura: plasmar el text en el paper tenint en compte les propietats del text que acabem de veure.

Revisió: Revisar cada un dels aspectes del text i corregir allò que calgui.

Print Friendly, PDF & Email