Els nexes o connectors són paraules que connecten idees dins un text i ajuden a estructurar, a ordenar i a fer de manera més clara la funció del missatge. Els connectors textuals estableixen relacions de significat entre dos sintagmes, oracions o paràgrafs.

Ens estimem molt, però no podem viure junts perquè sempre ens barallem. 

Ara llegeix les frases prescindint dels connectors. La relació no és tan explícita:

Ens estimem molt; no podem viure junts; sempre ens barallem.

Connectors per estructurar un text 

Per introduir el tema
L’objectiu principal de / Aquest escrit tracta de / Ens hem reunit per
Ens proposem d’exposar / Ens adrecem a vostè per
El motiu d’aquesta convocatòria és
Per marcar l’ordre de les idees o els fets

Per a l’inici: d’entrada, per començar, primer, primerament, en primer lloc

Per a la continuació: a continuació, tot seguit, segon, tercer…, en segon lloc, en tercer lloc

Per a l’acabament: per acabar, per últim, finalment, per finalitzar, en darrer lloc, en últim lloc, així doncs / En conclusió / En definitiva / En conseqüència /

 Per referir-se a un tema anunciat
respecte a / quant a / en relació amb / pel que fa a / sobre
Per encetar un nou tema
un altre punt és / el punt següent és /  una altra qüestió a tractar és
 Per continuar sobre un mateix punt
A més a més / A més / Així mateix
Com també  / Com dèiem / Continuant amb el que deia
Després / Tot seguit / També
Per distingir
D’una banda,… / De l’altra
Per un costat,… / Per l’altre,…
D’altra banda,… / Altrament,…
Al contrari / En canvi
Per introduir una explicació
És a dir / Això és / En altres paraules / En altres termes
Dit d’una altra manera / O sigui
El més important / La idea central / Convé ressaltar / Val la pena recordar / Cal insistir en/a…
S’ha de tenir en compte…
Per donar detalls
Per exemple / Un bon exemple d’això és… / Com a exemple
En particular / En concret / Com ara
Posem per cas / Com a mostra /  Així
Per resumir
En resum / Resumint el més important…
En conjunt / Globalment…

 

Connectors per estructurar les idees 

Per indicar causa
perquè (+ v. indicatiu) / ja que / vist que / com que
atès que / a causa de / gràcies a / per culpa de…
Per indicar condició
Si / en cas de / a condició de / posat que
Per indicar finalitat
perquè (+ v. subjuntiu) / a fi de / per tal que / amb l’objectiu de
amb la finalitat de…
Per indicar concessió
 encara que / malgrat que / tot i que / per bé que
Per indicar conseqüència
 en conseqüència / consegüentment / per tant / de manera que / per això
 Per indicar oposició (adversatives)
 en canvi / al contrari / tanmateix / ara bé
No obstant això…/ Malgrat això…

Per practicar 

Print Friendly, PDF & Email