Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category Sintaxi

El sintagma verbal i els complements del verb

EL SINTAGMA VERBAL, PREDICAT DE L’ORACIÓ El sintagma verbal (SV) és l’estructura gramatical formada per un verb (V) i els seus complements. El SV constitueix el predicat (P) de l’oració; és a dir, allò que es predica (o es diu)… Continue Reading →

Paraules, sintagmes i oracions

Elements del text Un text és una unitat comunicativa completa. Està format per un conjunt d’enunciats que es relacionen els uns amb els altres per tal d’aconseguir l’objectiu de comunicar alguna cosa de manera eficaç. Per compondre el text, l’emissor (és a dir, qui… Continue Reading →

Frases per analitzar 1

En aquesta fitxa hi ha unes quantes oracions per treballar les funcions següents: subjecte i predicat complement del nom (CN) CD, CI i CC Llegeix el text “Dues cartes d’amor sense segell” i analitza morfosintàcticament les frases següents: La senyora… Continue Reading →

Oracions passives

La veu passiva La veu passiva només és possible amb els verbs transitius. Es construeixen amb el verb ser i el verb principal en participi. També poden incloure un complement agent introduït per les preposicions per o de, que expressa qui o què fa l’acció…. Continue Reading →

Substitució de complements verbals per pronoms febles

La substitució del complements verbals per pronoms febles en SubjecteCD indet. o indef.CRV (de) Atribut emfàtic (de) CPred. (fer-se, dir-se, elegir) CC lloc (de) CN Em calen diners –> me‘n calen Busca bolets–> en busca Es va oblidar de…–> se‘n va oblidarQue n‘ets, de fresc!S’ha fet policia–> se n’ha… Continue Reading →

Oracions subordinades adjectives

Les oracions adjectives de relatiu són oracions subordinades que depenen d’un nom. Serveixen per concentrar informació sobre aquest nom. El mecanisme de les oracions de relatiu ens permet ser més econòmics perquè condensa dues o més oracions en una de… Continue Reading →

Oracions subordinades adverbials

Hem comentat la classificació de les oracions adverbials. Recordeu que les oracions adverbials fan la funció de complement circumstancial. Fixeu-vos bé en els usos de per què, perquè i per a què: Per què Perquè Per a què 1) Pronom interrogatiu  per què = per… Continue Reading →

Complement de règim verbal

    Recordeu que el règim verbal pot canviar segons el sentit del verb: pensar: ‘tenir activitat intel·lectual’ > Penses massa. pensar [algú o una cosa: CD]: ‘imaginar’ > Pensa un paisatge i dibuixa’l. pensar [una cosa: CD]: ‘decidir o tenir al pensament per… Continue Reading →

Oracions subordinades substantives

    Funcions de les oracions substantives completives SAtr  CD CRV CPred CN CAdj CAdv Ens interessa que el grup funcioni bé.La nena sembla que estigui trista.  Digueu-li que no cridi tant. Es queixaven que no els havien atès bé…. Continue Reading →

L’oració composta

Estructura de l’oració composta Tipus d’oracions compostes Ens hem fixat en la manera de distingir la conjunció que de les oracions substantives del pronom relatiu que: verb + que: conjunció –> oració substantiva nom + que: pronom relatiu –> oració adjectiva article / demostratiu + que:… Continue Reading →

Funcions sintàctiques

Funcions sintàctiques dins de l’oració Subjecte (S) Predicat (P) Funcions sintàctiques dins del SN Complement del nom (CN) Un SN és un conjunt de paraules que té com a nucli un nom, que és un element essencial i necessari. Els… Continue Reading →

Complement circumstancial

El complement circumstancial (CC) és el complement del verb que expressa una circumstància de l’acció verbal; és a dir, expressa el lloc, el temps, la manera, la companyia, l’instrument, la quantitat, la causa, la finalitat, etc. Tipus de complements circumstancials… Continue Reading →

Pronoms de CRV, CC, Atribut, CPred.

Complement de règim verbal CRV Pronoms Exemples Preposició de en Parlem d’art i d’artistes. Parlem-ne. No m’he oblidat de vosaltres. No me n’he oblidat. Una altra preposició hi Vols contribuir a estalviar aigua? Sí, hi vull contribuir. Penses en l’oncle… Continue Reading →

El complement directe i indirecte

Complement directe El complement directe (CD) és un complement verbal (es troba sempre dins del sintagma verbal) obligatori, és a dir, que és necessari perquè el verb tingui un significat complet. Si traiem aquest complement, l’oració resultant no té sentit…. Continue Reading →

Pronoms febles de CD i CI

Els pronoms personals febles són paraules de significat variable que serveixen per evitar la repetició d’un nom o d’un sintagma nominal que ja ha aparegut en una oració anterior. Al jardí hi ha un gat [nom] que miola. No el… Continue Reading →

Oració simple

A l’hora de parlar dels elements que formen una oració i de les relacions que hi ha entre ells tindrem en compte els conceptes següents: Categories lèxiques Les paraules de la llengua s’agrupen en 9 categories lèxiques: noms (N), verbs… Continue Reading →

© 2024 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑