Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category Sintaxi

El sintagma verbal i els complements del verb

EL SINTAGMA VERBAL, PREDICAT DE L’ORACIÓ El sintagma verbal (SV) és l’estructura gramatical formada per un verb (V) i els seus complements. El SV constitueix el predicat (P) de l’oració; és a dir, allò que es predica (o es diu)… Continue Reading →

Paraules, sintagmes i oracions

Elements del text Un text és una unitat comunicativa completa. Està format per un conjunt d’enunciats que es relacionen els uns amb els altres per tal d’aconseguir l’objectiu de comunicar alguna cosa de manera eficaç. Per compondre el text, l’emissor (és a dir, qui… Continue Reading →

Frases per analitzar 1

En aquesta fitxa hi ha unes quantes oracions per treballar les funcions següents: subjecte i predicat complement del nom (CN) CD, CI i CC Llegeix el text “Dues cartes d’amor sense segell” i analitza morfosintàcticament les frases següents: La senyora… Continue Reading →

Oracions passives

La veu passiva La veu passiva només és possible amb els verbs transitius. Es construeixen amb el verb ser i el verb principal en participi. També poden incloure un complement agent introduït per les preposicions per o de, que expressa qui o què fa l’acció…. Continue Reading →

Substitució de complements verbals per pronoms febles

La substitució del complements verbals per pronoms febles en SubjecteCD indet. o indef.CRV (de) Atribut emfàtic (de) CPred. (fer-se, dir-se, elegir) CC lloc (de) CN Em calen diners –> me‘n calen Busca bolets–> en busca Es va oblidar de…–> se‘n va oblidarQue n‘ets, de fresc!S’ha fet policia–> se n’ha… Continue Reading →

Oracions subordinades adjectives

Les oracions adjectives de relatiu són oracions subordinades que depenen d’un nom. Serveixen per concentrar informació sobre aquest nom. El mecanisme de les oracions de relatiu ens permet ser més econòmics perquè condensa dues o més oracions en una de… Continue Reading →

Oracions subordinades adverbials

Hem comentat la classificació de les oracions adverbials. Recordeu que les oracions adverbials fan la funció de complement circumstancial. Fixeu-vos bé en els usos de per què, perquè i per a què: Per què Perquè Per a què 1) Pronom interrogatiu  per què = per… Continue Reading →

Complement de règim verbal

    Recordeu que el règim verbal pot canviar segons el sentit del verb: pensar: ‘tenir activitat intel·lectual’ > Penses massa. pensar [algú o una cosa: CD]: ‘imaginar’ > Pensa un paisatge i dibuixa’l. pensar [una cosa: CD]: ‘decidir o tenir al pensament per… Continue Reading →

Oracions subordinades substantives

    Funcions de les oracions substantives completives SAtr  CD CRV CPred CN CAdj CAdv Ens interessa que el grup funcioni bé.La nena sembla que estigui trista.  Digueu-li que no cridi tant. Es queixaven que no els havien atès bé…. Continue Reading →

« Older posts

© 2023 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑