Funcions sintàctiques dins de l’oració

Funcions sintàctiques dins del SN

  • Complement del nom (CN)

Un SN és un conjunt de paraules que té com a nucli un nom, que és un element essencial i necessari. Els altres elements l’acompanyen i fan la funció d’especificador (els de davant) o de complement (els de darrere).

La funció d’especificador del només pròpia dels determinants: els articles, els demostratius, els possessius, els numerals, els quantitatius, els indefinits i els interrogatius. La funció de CN, en canvi, és pròpia dels SAdj, els SPrep i les OAdj. Per exemple:

DETERMINANT NOM CN (Estructura del CN)
Els
atletes seleccionats (SAdj)
Aquests atletes de la selecció  (SPrep)
El riu  Llobregat (SN)
Uns quants atletes  que hem seleccionat (Oració)

 

Funcions sintàctiques dins del SV

Classificació dels complements verbals

CD Objecte (persona, animal o cosa) sobre el qual recau l’acció d’un verb transitiu.
No sol portar preposició, encara que es refereixi a una persona
El vent ha tombat un arbre.
Aquest matí he vist la teva germana 
CI Persona o animal als quals va destinada l’acció del verb o del CD. Comunicaré les notes als alumnes.
CRV Element exigit per un verb que regeix una preposició (adonar-se de, transformar-se en…) El capgròs es transforma en granota.
CAtr Caracterísitca que s’atribueix al subjecte per mitjà dels verbs copulatius ser, estar o semblar en oracions de predicat nominal. Aquesta persona és molt intrigant.
La Laia és la meva millor amiga.
Les arracades sembles d’or.
CPred Característica que es percep o s’observa en el subjecte o en el CD on oracions de predicat verbal.

El noi se sentia rebutjat.

Vaig trobar el noi molt reconfortat.

CC Circumstància en què s’esdevé l’acció que expressa el verb: el lloc, el temps, la manera, l’instrument, la companyia, etc.

A les dotze els van veure al carrer.

Demà (CCT) aniré al teatre (CCL) amb la meva mare (CCComp).

CAg Ésser que realitza l’acció en les oracions passives. El dinar era servit per professionals.

 

Print Friendly, PDF & Email