Les propietats textuals

Les propietats textuals són les que ens permeten escriure un text de manera entenedora i correcta. Les tens representades en l’esquema següent. A l’hora d’escriure un bon text, les has de tenir totes presents. Tot seguit passem a explicar-les.

Propietats textuals de mjosePardo2

L’adequació

És l’adaptació del text a la situació comunicativa.

 • Tema (general o específic)
 • Canal (oral o escrit)
 • Propòsit o objectiu de l’emissor (vegeu la fitxa de textos funcionals)
 • A qui va dirigit el missatge? Tipus de relació entre l’emissor i el destinatari (tractament de tu o de vostè, registre formal o informal)
 • Varietat dialectal o llenguatge estàndard.
 • Disposició del text en el paper (només per a l’escrit)

La coherència

Diem que un text té coherència si presenta una informació ajustada (presenta un tema central, que constitueix el fil conductor de tot el text, la informació necessària per a entendre’l) i ho fa de manera ordenada i clara. Perquè el contingut d’un text tingui coherència, ha de complir aquestes regles:

 • Selecció de la informació (idees clares i rellevants).
 • Les diverses idees exposades en el text han de ser compatibles: no podem afirmar una cosa i alhora negar-la.
 • Progressió de la informació (ordre lògic…). La informació del text ha d’anar avançant de manera lògica i entenedora d’acord amb les exigències del tema i del tipus de text.
 • Totes les informacions del text han de tenir relació amb el tema general de què tracta.
 • Estructura del text (parts, introducció, cloenda…)
 • Estructura dels paràgrafs (extensió, unitat…)

La cohesió

La cohesió és la propietat del text que connecta les diverses frases entre elles, mitjançant les formes de cohesió. Aquests mecanismes tenen la funció d’assegurar la interpretació de cada frase en relació amb les altres i, en definitiva, d’assegurar la comprensió del significat global del text.

La correcció lingüística

La correcció és una propietat inherent a qualsevol text. No fa referència únicament a aspectes ortogràfics, sinó també als morfosintàctics, lèxics, etc.

 • Feu servir el diccionari per obtenir més informació sobre les paraules. DIEC2
 • Dubtes lingüístics? El portal ésAdir us ho pot resoldre.
 • No recordeu com es diu una paraula en català però sí en castellà? Utilitzeu el diccionari bilingüe de l’Optimot.

La presentació gràfica

Abans de donar un text per acabat, ens hem de fer aquesta pregunta: La presentació és correcta?

 • Fa referència a la presentació, la cal·ligrafia, la polidesa, etc.
 • Disposició del text en el full (encapçalament, marges…)
 • Tipografia (negreta, cursiva, subratllat…)

Per practicar

Activitat 1

2. Torna a escriure aquest text i substitueix o elimina els elements repetits.

L’avi Joan era una persona agradable i oberta. L’avi Joan era estimat per tots els habitants del poble, tret d’en Pere, que envejava que la gent estimés tant l’avi Joan. Entre l’avi Joan i en Pere sempre havia existit una distància impossible de salvar. L’avi Joan estimava la vida del camp, els arbres i tot allò que tingués alguna relació amb el poble de l’avi Joan. En Pere vivia al camp perquè no havia triomfat en un intent de baixar a ciutat i conviure amb uns familiars d’en Pere.

 

3. Cohesiona les frases de la notícia següent introduint-hi els connectors d’oposició (malgrat tot, així i tot); de conseqüència (en conseqüència); de successió temporal (al cap de poc), i contrapositius (de fet). Introdueix les comes necessàries i escriu lletra minúscula quan calgui.

Aquesta nit s’ha produït el despreniment de quatre grans roques d’unes 30 tones a la muntanya de Montserrat. Els quatre blocs de pedra han caigut a les vies d’accés del monestir i a la zona d’aparcament de vehicles. […] Ha quedat bloquejada la carretera i malmeses la via i la catenària del tren cremallera que dóna accés al recinte religiós. […] Esllavissada no ha afectat cap persona ni cap dels cotxes que hi havia aparcats. […] El Departament d’Obres públiques ha començat les tasques per retirar les roques de la calçada perquè s’hi pugui restablir el trànsit tan aviat com es pugui. […] La gent que vulgui pujar-hi ho podrà fer amb el funicular aeri des de Monistrol. Segons els experts, aquest despreniment s’ha originat per causes naturals. […] El monestir de Montserrat està habituat a esllavissades d’aquesta mena.

 

Print Friendly, PDF & Email