Definició

Una crítica és un escrit de caràcter generalment breu i concís en el qual s’emet un judici o es fa una valoració personal sobre una obra literària o sobre qualsevol manifestació cultural i artística.

Les qualitats més importants per a elaborar una bona crítica són, sens dubte, posseir un agut olfacte crític i ser capaç de convèncer, a través d’una retòrica persuasiva, el públic més escèptic. Si bé el primer atribut pot considerar-se un dot natural, gairebé congènit, el segon, en canvi, només s’aconsegueix a partir d’una educació correcta en expressió escrita.

Passos per elaborar una bona crítica

En termes generals podem individualitzar els passos següents en el procés d’elaboració d’una crítica:

  1. Familiaritzar-se totalment amb l’obra que serà objecte de crítica. Si es tracta d’un llibre, serà indispensable una lectura amb els sentits ben desperts i disposats a captar fins al més petit detall que es pugui desprendre de l’obra que estem analitzant. Tractant-se de cinema no tindrem excusa per a no veure com a mínim un parell de vegades la pel·lícula que comentarem. Una llibreta petita per anar prenent nota de tot allò que sembli important ens serà de gran utilitat a l’hora de redactar la crítica.
  2. Encetar el text amb una introducció prou suggestiva que sigui capaç de desvetllar l’interès dels nostres lectors potencials. Un inici possible podria ser, per exemple, alguna frase sentenciosa pronunciada per algun dels protagonistes de la pel·lícula, si el nostre escrit versa sobre un film, o un petit paràgraf representatiu de la novel·la, si fem referència a un llibre. Una altra possibilitat fóra esmentar les darreres activitats professionals de l’autor, a fi de situar l’obra que analitzarem dins la seva producció artística.
  3. Fer una breu descripció comentada de l’obra, destacant-ne els aspectes més rellevants, si és que en té, i exposant els recursos que l’autor empra per a donar cos a les seves idees. Aquesta part pot semblar a un petit resum.
  4. Tot seguit passarem a valorar els elements positius i negatius, tant des del punt de vista formal com de continguts, justificant cada opinió al més objectivament possible i emetent finalment un judici personal sobre l’obra en qüestió. Aquí podem contrastar el producte final que l’autor ens ofereix amb d’altres anteriors de la seva producció o del mateix gènere.

Models

El millor sistema per a aprendre a escriure crítiques és llegir als apartats respectius dels diaris i de les revistes aquelles realitzades pels crítics de més prestigi, i, per descomptat, ensinistrar el nostre ull crític amb una educació correcta dins els àmbits en què pensem exercitar-lo.

Print Friendly, PDF & Email