Explicació de la dièresi a través de vídeos

 

dieresi-1

Per què serveix la dièresi?

1. Marca que s’ha de pronunciar la U en el mots que contenen qüe qüi, güe güi

Casos Exemples
Plurals i derivats dels mots acabats en -qua i -gua -qua: pasqües; aigües (aigüera, aigüerada, aigüerol, paraigües, paraigüer); egües
llegües
-gua: llengües (llengüeta), piragües (piragüisme, piragüista); etc.
En verbs acabats en -quar (com adequar) i -guar (com desaiguar, excepte aguar)

adequar: adeqüi, adeqüis, adeqüem

desaiguar: desaigüés, desaigüeu, desaigüi

Altres mots aqüeducte, bilingüe (monolingüe, etc.), consegüent (consegüentment, etc.), conseqüència (conseqüent), delinqüència (delinqüent), eloqüència (eloqüent, grandiloqüent), eqüestre, esgüell (esgüellar), freqüència (freqüent, freqüentar, freqüentment), lingüista (lingüístic, lingüística, etc.), pingüí, qüestió (qüestionar, qüestionari), seqüela, seqüència, següent, terraqüi (terràqüia), ungüent, etc.

 

2. Marca que la U o la I no formen part d’un diftong

Casos Exemples
Mots amb ü diürètic -a, diürn -a, geniüt -üda, llaüt, oriünd -a, peüc, peülla, rabiüt -üda, reüll, saüc (saüquer), taüt, transeünt, etc.
Mots amb ï aïllar (aïllament, aïllant, aïllat -ada), aïna, amoïnar, apaïsat -ada, cafeïna (descafeïnat -ada), cloïssa, cocaïna (cocaïnòman), coïssor, creïble (increïble), creïlla, cruïlla, decaïment, deïtat, ensaïmada, fortuït -ïta, gratuït -ïta, heroïna (heroïnòman), jesuïta, marialluïsa, oïda, proïsme, proteïna, pruïja, raïm, reïna, ruïna (arruïnar-se, ruïnós -osa), sangtraït, suïcida (suïcidar-se), veïnat, etc.
Cultismes derivats amb els sufixos -tat, -itzar, -al: -tat: ambigüitat, assiduïtat, continuïtat, espontaneïtat, ingenuïtat, perpetuïtat, promiscuïtat; contemporaneïtat, espontaneïtat, idoneïtat, simultaneïtat, etc.
-itzar: europeïtzar, homogeneïtzar, etc.
-al (derivats de mots en -oide): trapezoïdal, helicoïdal, etc.
Derivats de verbs acabats en -ir agrair: agraïment, agraït, agraïda (desagraït -ïda, malagraït -ïda)
atapeir: atapeït, atapeïda
desproveir: desproveït, desproveïda
disminuir: disminuït, disminuïda
eixarreir: eixarreït, eixarreïda
empedreir: empedreït, empedreïda
esgrogueir: esgrogueït, esgrogueïda
fluir: fluïdesa
fruir: fruïció
instruir: instruït, instruïda
lluir: lluïssor, lluït, lluïda
maleir: maleït, maleïda
esfereir: esfereïdor, esfereïdora
posseir: posseïdor, posseïdora
proveir: proveïdor, proveïdora, proveïment
trair: traïdor, traïdora, traïció, traïdoria
Present de subjuntiu dels verbs acabats en -iar, -uar copiar: copiïs, copiï, copiïn
estudiar: estudiïs, estudiï, estudiïn
insinuar: insinuïs, insinuï, insinuïn
continuar: continuïs, continuï, continuïn

 

Hi ha alguna excepció?

A continuació expliquem 5 situacions en les quals ens podem estalviar la dièresi.

Estalvi de la dièresi
Exemples
1. Si hi ha accent gràfic bilbaí, bilbaïna, bilbaïns, bilbaïnes
biscaí, biscaïna, biscaïns, biscaïnes
sarraí, sarraïna, sarraïns, sarraïnes
veí, veïna, veïns, veïnes, veïnatge, veïnal
roí, roïna, roïns, roïnes
genuí, genuïna, genuïns, genuïnes
Lluís, Lluïsa
2. En les terminacions llatines -us, -um Màrius; mèdium, pòdium (o podi), solàrium (o solari); contínuum, linòleum, tedèum, etc.
3. En els prefixos anti-, co-, contra-, re- i semi- i similars anti-: antiincendis, antiinflamatori
co-: coincidència
contra-: contraindicació
re-: reintegrament, reunió
4. En els sufixos -isme, -ista -isme: egoisme
-ista: egoista
5. En les formes d’infinitiu, gerundi, futur i condicional dels verbs acabats en -ir: agrair: agraint, agrairé, agrairia
conduir: conduint, conduiré, conduiria
pair: paint, pairé, pairia

 

Per practicar

Nodes 3 744 720 721 722 723 724
725 726 748 749 750 751
Nodes 4 256 257
Enxaneta 36 37 38 39 40 41
42 178 179 180 181 182
Altres 01 02 03 04

 

Print Friendly, PDF & Email