Definició

Les interjeccions són paraules o locucions invariables, característiques de la llengua oral i del registre col·loquial, que expressen l’actitud i els sentiments del parlant o bé ajuden a establir la comunicació entre el parlant i l’oient.

Les interjeccions poden ser pròpies o impròpies:

  • Les interjeccions pròpies són formes simples, de significat poc precís, que només poden actuar com a interjeccions (ai, ui, oh, apa, ecs…).
  • Les interjeccions impròpies són noms, verbs, adverbis o locucions que s’utilitzen com a interjeccions (alerta, bon dia, som-hi, endavant, Déu n’hi do…).

Classificació de les interjeccions

Les interjeccions, segons la funció comunicativa bàsica que manifesten, es poden classificar en tres grups:

Les interjeccions i l’oració exclamativa

Les exclamacions expressen èmfasi i, per tant, sovint introdueixen les oracions de modalitat exclamativa:

Renoi, que bé que ho fas!
Ep, vigila de no caure al precipici!
Vinga, que ja hi arribem!

Ara practica

Nodes 2 636 637 640 641 669 670

 

Print Friendly, PDF & Email