Utilitzem el temps futur per referir-nos a un fet o a una acció que es farà realitat en un temps posterior, després del present:

Ahir plovia, avui plou una mica, demà no plourà.
Abans no rebia cap missatge, ara en rebo uns quants, d’ara endavant en rebré molts.

També podem utilitzar el futur per expressar una ordre, un manament o una amenaça:

Aniràs d’excursió, tant si vols com si no vols.
Si no fas bondat, rebràs un càstig.

Models de conjugació

El futur dels verbs regulars es conjuga d’acord amb el model a què pertany cada verb.

1 cantar 2a perdre 2b témer 3a dormir 3b servir
cant aré
cant aràs
cant arà
cant arem
cant areu
cant aran
perd 
perd ràs
perd 
perd rem
perd reu
perd ran
tem eré
tem eràs
tem erà
tem erem
tem ereu
tem eran
dorm iré
dorm iràs
dorm irà
dorm irem
dorm ireu
dorm iran
serv iré
serv iràs
serv irà
serv irem
serv ireu
serv iran

Remarca: una E intrusa

Els verbs que acaben en -re, com batre (i els seus derivats: debatrecombatrerebatre), concebrepercebrerebrerompre (i els seus derivats: irrompreinterromprecorrompre), i els que acaben en –metre (admetrecometretransmetre) perden la -e final de l’infinitiu abans de les terminacions del futur:

perdr(e) debatr(e) percebr(e) interrompr(e) admetr(e)
perdr é
perdr às
perdr à
perdr em
perdr eu
perdr an
debatr é
debatr às
debatr à
debatr em
debatr eu
debatr an
percebr é
percebr às
percebr à
percebr em
percebr eu
percebr an
interrompr é
interrompr às
interrompr à
interrompr em
interrompr eu
interrompr an
admetr é
ademtr às
admetr à
admetr em
admetr eu
admetr an

Quan parlem, sovint pronunciem una -e- de reforç abans de la -r- (perderéadmeteré), però no l’hem de pronunciar en la parla formal i no l’hem d’escriure mai.

Remarca d’ortografia: una R traïdora

En el verb prendre i derivats (aprendre, comprendre, emprendre, desprendre, reprendre, etc.) la primera -r- emmudeix en el futur i el condicional, però s’ha d’escriure.

prendre aprendre comprendre emprendre desprendre
prendré
prendràs
prendrà
prendrem
prendreu
prendran
aprendré
aprendràs
aprendrà
aprendrem
aprendreu
aprendran
comprendré
comprendràs
comprendrà
comprendrem
comprendreu
comprendran
emprendré
emprendràs
emprendrà
emprendrem
emprendreu
emprendran
desprendré
desprendràs
desprendrà
desprendrem
desprendreu
desprendran

 

Per practicar

Nodes 1 440 441 443 444
SpeakCat 1 2 3 4 5 6 7


Print Friendly, PDF & Email