Continguts que cal saber

 • El teatre en el Modernisme.
 • El regeneracionisme vitalista.
 • La influència d’Henrik Ibsen.
 • Aigües encantades com a adaptació d’Un enemic del poble d’Ipsen: paral lelismes.
 • Estructura dramàtica.
 • El personatge de Cecília.
 • Conflicte individual i conflicte col·lectiu; conflicte generacional i conflicte ideològic.
 • Les forces immobilistes i reaccionàries i les forces de progrés.
 • Oposicions ideològiques: tradició i modernitat, religió i raó, obscurantisme i ciència, ignorància i coneixement, camp i ciutat, acció i inacció , vida i mort, fatalitat i transformació.
 • Vergés i el Foraster: actituds davant la tradició i la natura.
 • Vitalisme i regeneracionisme en Cecília i el Foraster.
 • Elements simbòlics (l’aigua, l’ocell, la tempesta).

Joan Puig i Ferrater

L’obra Aigües encantades

“[Aigües encantades] és un al·legat político-social i individualista […] d’una innegable eficàcia i teatralitat, en una obra compromesa a la qual la desaparició de les circumstàncies immediates denunciades -desaparició relativa- no treu força ni validesa. Hem insinuat un altre punt bàsic: l’individu en oposició oberta, en conflicte, amb la societat. […] Ningú ha assenyalat, però, el que ens sembla model evident i directe d’Aigües encantades. Ens referim a Un enemic del poble. Les semblances, fins i tot identitats, entre ambdues obres, passen de la simple influència o inspiració. No volem dir amb això que Puig plagiés l’obra d’Ibsen, ni que en fes una adaptació casolana, comprensible i manipulada. Ens sembla que la paraula “model” és prou justa i definitòria.”

(Guillem-Jordi Graells. Pròleg a Aigües encantades. Barcelona: Edicions 62, 1973, p. 19-20)


Text complet

Fragments

Vídeos

Activitats (models de preguntes)

Aigües encantades, de Joan Puig i Ferreter, planteja un conflicte ideològic a partir d’una situació concreta. Expliqueu, en primer lloc, quines causes provoquen el conflicte i com es resol; després, digueu quins valors s’hi enfronten i quins personatges encarnen aquests valors (tingueu en compte conceptes com regeneracionisme i vitalisme).
El conflicte i la polarització ideològics plantejats a Aigües encantades, de Joan Puig i Ferreter, s’encarnen en diversos personatges. Identifiqueu la font del conflicte i descriviu la posició ideològica i vital dels personatges principals. Relacioneu els valors en conflicte amb les idees del Modernisme.
Descriviu el personatge de Vergés a Aigües encantades, de Joan Puig i Ferreter. Tingueu en compte, sobretot, la seva relació amb Cecília i l’actitud que adopta davant el conflicte que l’obra planteja.
Descriviu el personatge del Foraster i les seves idees a Aigües encantades, de Joan Puig i Ferreter.
El conflicte que planteja Joan Puig i Ferreter a Aigües encantades es pot reduir a un enfrontament entre l’individu i la col·lectivitat, que respon a un sistema d’oposicions ideològiques. Expliqueu en quin moment de l’acció dramàtica es planteja obertament el conflicte, quins valors s’hi oposen i quin paper hi fa la multitud.
Expliqueu les característiques del personatge de Cecília a Aigües encantades, de Joan Puig i Ferreter. Relacioneu la seva actitud amb els conceptes de vitalisme i regeneracionisme, i establiu el sistema d’afinitats i oposicions ideològiques i generacionals que manté amb els altres personatges de l’obra (especialment amb els pares, el Foraster i Vergés).

 

Print Friendly, PDF & Email