Quan l’utilitzem

1) Expressa una acció o un estat que succeeix en el moment en què es parla. Jo menjo un gelat.
Ara arriben els avis.
2) Expressa un fet habitual. Jo menjo cada dia.
Els arbres creixen.
3) Expressa una condició per a una acció o un estat en el futur. Si menjo em passarà la gana.

 

Conjugació

El present d’indicatiu dels verbs regulars es conjuga d’acord amb el model a què pertany cada verb.

1 cantar 2a perdre 2b témer 3a dormir 3b servir
cant o
cant es
cant a
cant em
cant eu
cant en
perd o
perd s
perd
perd em
perd eu
perd en
tem o
tem s
tem
tem em
tem eu
tem en
dorm o
dorm s
dorm
dorm im
dorm iu
dorm en
serv eix o
serv eix es
serv eix
serv im
serv iu
serv eix en

Tots els verbs regulars acabats en -ar, com arribar rentar, es conjuguen com cantar; tots els verbs regulars acabats en -re, com permetre o rebre, es conjuguen com perdre; tots els verbs regulars acabats en -er, com estrènyer o prémeres conjuguen com témer.

Remarques ortogràfiques

Canvis en la consonant Exemples
c –> q trenco, trenques, trenca
ç –> c endreço, endreces, endreça
g –> gu prego, pregues, prega
j –> g menjo, menges, menja

 

Canvis en la vocal Exemples
e –> a trec, treus, treu, traiem, traieu, treuen
neixo, neixes, neix, naixem, naixeu, neixen
jec, jeus, jeu, jaiem, jaieu, jeuen
u — > o cullo, culls, cull, collim, colliu, cullen
surto, surts, surt, sortim, sortiu, surten
tusso, tusses, tus, tossim, tossiu, tussen
escupo, escups, escup, escopim, escopiu, escupen

 

Per practicar (obre els exercicis amb el botó dret del ratolí)

Nodes 1 164 165

 


Print Friendly, PDF & Email