Evolució de la llengua catalana en els darrers 150 anys

Descripció del tema

L’objectiu és reflexionar sobre els canvis que ha sofert el català en aquests darrers 150 anys des de dues vessants:
– La normativa: Apropament a la figura i l’obra de Pompeu Fabra. Correcció de textos escrits a finals del s. XIX o a principis del s. XX.
– El lèxic: Recerca de paraules en desús (arcaismes) i elaboració d’un petit glossari de termes.

Procés

1. Apropament a la figura i l’obra de Pompeu Fabra.
– Busqueu informació sobre Pompeu Fabra a Internet i també als documents PDF de l’apartat de “Recursos”
– Elaboreu un esquema que resumeixi les principals diferències entre el català prefabrià i el català d’avui.
– Elaboreu unes conclusions sobre la importància d’aquesta reforma.

2. Correcció de textos antics
Podeu agafar poemes originals de l’obra Canigó de Jacint Verdaguer o altres textos d’autors de finals del s.XIX. Es tracta de triar algunes estrofes o fragments i elaborar-ne la versió corregida, d’acord amb les normes ortogràfiques de Fabra.

3. Recull d’arcaismes i expressions catalanes en desús.
– Elaboreu una llista d’unes 10-15 paraules d’ús habitual a finals del s.XIX i principis del XX i que ara ja no s’usen (excepte en el registre literari). Escriviu la seva equivalència al català actual.

4. Presentació
– Elaboreu una presentació per exposar oralment els resultats de la feina feta: qui va ser Pompeu Fabra, la seva reforma de la llengua catalana, mostra dels textos traduïts, relació d’arcaismes i el seu significat, conclusions.

Recursos

1. Pompeu Fabra
PompeuFabra1.PDF
PompeuFabra2.PDF
PompeuFabra3.PDF
PompeuFabra4.PDF
PompeuFabra5.PDF
http://www.escriptors.cat/autors/fabrap/pagina.php?id_sec=755
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0025722
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pompeu_Fabra_i_Poch
http://www6.gencat.net/llengcat/liu/44_55.pdf
http://www.lletres.net/pla/fabrapla2.html
– El joc de Pompeu Fabra:
http://www.gencat.cat/llengua/premispompeufabra/joc/

2. Correcció de textos antics
http://ca.wikisource.org/wiki/Canigó
http://ca.wikisource.org/wiki/Terra_baixa_-_Acte_Primer
http://ca.wikisource.org/wiki/Cansons_de_Montserrat/%C3%8Dndex

3. Recull d’arcaismes i mots en desús.
http://www.upf.edu/leupf/03models/21_1.htm

4. La presentació es pot fer en PowerPoint, Prezi o qualsevol altre programa per fer presentacions.

Avaluació

S’avaluarà el treball individual, el treball en grup, la qualitat de les correccions, les conclusions i la presentació final del treball.

Conclusions

En acabar el treball heu de ser capaços de conèixer els principals canvis que ha sofert la llengua catalana des del punt de vista de la normativa i també del lèxic i les expressions en aquests darrers 150 anys.

Crèdits

– Verdaguer, Canigó (edició de 1901)
– Si es consulten altres fonts no proposades a l’apartat de recursos, s’hauran d’indicar al final del treball.

Print Friendly, PDF & Email