Un esquema és l’expressió gràfica de les idees centrals d’un text. Es tracta d’un resum, però encara més condensat i comprimit. Presenta les dades de forma clara i senzilla i amb un sol cop de vista permet assimilar el contingut del text. Els esquemes han d’ajudar a copsar la idea general d’un tema i dels seus principals continguts.

Fer esquemes és una de les tècniques que tenim per visualitzar i memoritzar informació, tal com mostra l’esquema de continuació:

Avantatges de l’esquema

  • Ens dona una visió de conjunt del tema a estudiar
  • És un exercici de síntesi afavoreix la capacitat d’atenció.
  • És un gran aliat a l’hora de repassar.

Consells per fer un bon esquema

La informació ha de ser breu però complerta.  Cal emprar paraules claus o frases molt curtes sense gaires detalls i molt breus. Expressa la major quantitat d’informació, de forma simple, en el menor espai possible. En alguns casos es poden usar signes o abreviacions.

Usa el teu propi llenguatge. Qualsevol idea es correcta si està expressada de la forma adient. Cal escollir la que es consideri més propera o la que es consideri més còmoda de cara a l’estudi.

Procura tenir l’esquema en un únic espai. Per tal d’evitar-ho convindria que tot l’esquema estigui en un mateix espai.

Diferencia els aspectes mes importants d’aquells que no ho son tant. Per fer-ho es pot jugar amb formes, colors, subratllant, jerarquitzant, etc.

Es pot fer amb fletxes, claus, sistemes numèrics, alfabètics… Qualsevol codi que serveixi per reflectir gràficament les idees principals i les secundàries, com també les relacions que hi ha entre elles.

Exemples d’esquema

esquema-consells

esquema-de-claus

mapa-conceptual

esquema-numeric

Per practicar

Activitat 1

Print Friendly, PDF & Email