Hi ha mots, construccions i frases fetes castellanes que no tenen una correspondència exacta en català.

A continuació hi ha un petit glossari d’expressions amb propostes de traducció on s’intenta defugir de l’equivalència culta i genèrica i el calc.

A
a estas alturas Será difícil reconocerlo a estas alturas. a hores d’ara Serà difícil reconèixer-lo a hores d’ara.
a juzgar por A juzgar por la forma de los orificios se trata de un pedreñal si s’ha de jutjar per Si s’ha de jutjar per la forma dels orificis, es tracta d’un pedrenyal.
a oídos de La leyenda ha llegado a oídos de la nobleza de la capital. a oïda de La llegenda ha arribat a oïda de la noblesa de la capital.
a pierna suelta El ama de llaves sigue durmiendo a pierna suelta. com un tronc
com un soc
La majordona continua dormint com un tronc.
a toda prisa He visto a un extraño hombre huir de aquí a toda prisa. molt de pressa, corrents, a tot córrer He vist un home estrany que fugia d’aquí corrents.
¡ay de mí! pobre de mi!
ama de llaves Tienes que salir de la casa antes de que se despierte el ama de llaves majordona Has de sortir de la casa abans que es desperti la majordona.
andar por El ladrón andaba por aquellos alrededores. rondar per El lladre rondava per aquells voltants.
C
chivatazo Un chivatazo asegura que se esconde en Rocafort. espiada,  Una delació / Un delator assegura que s’amaga a Rocafort.
D
dar con Dice la leyenda que hay un tesoro de valor incalculable y que sólo un noble podrá dar con él. trobar,
aconseguir,
assolir,
atènyer
Diu la llegenda que hi ha un tresor de valor incalculable i que només un noble el podrà aconseguir.
de espaldas a Camina por la rambla, de espaldas a la glorieta. d’esquena a Camina per la rambla, d’esquena a la glorieta.
E
echar flores No os echéis flores encima tan rápido o no daréis con la respuesta. tirar floretes No us tireu floretes tan ràpid o no trobareu la resposta.
echarse el tiempo encima No te entretengas que el tiempo se nos echa encima. anar escanyat/just/curt de temps No t’entretinguis que anem escanyats de temps.
en lo más profundo En lo más profundo, todos llevamos un niño dentro. en el fons del cor, de l’ànima En el fons del cor, tots portem un nen a dins.
(jugar al) escondite Vamos a jugar al escondite. (jugar) a fet,
a fet i amagar,
a l’acuit
Jugarem a fet i amagar.
H
hacer novillos,
hacer pellas
Si quieres salir a buscar el tesoro, tendrás que hacer pellas. fer campana Si vols sortir a buscar el tresor, hauràs de fer campana.
N
no hay tiempo que perder Si quieres salir a buscar el tesoro, tendrás que hacer pellas. no hi ha temps a perdre No hi ha temps que perdre!

O
¿o no? Ponerse a contar pétalos puede parecer una pérdida de tiempo, ¿o no? oi? Posar-se a comptar pètals pot semblar una pèrdua de temps, oi?
P
pillapilla Vamos a jugar al pillapilla. tocar i parar Jugarem a tocar i parar.
S
sí o sí tant sí com no, peti qui peti
T
tomar prestado Dado su historial, no sería de extrañar que hubiese tomado prestado algo de la casa. manllevar Vist el seu historial, no seria d’estranyar que hagués manllevat alguna cosa de la casa.
traer consigo (fig.) La bondad siempre trae consigo recompensas inesperadas. comportar, implicar La bondat sempre comporta recompenses inesperades.
V
vale su peso en oro El vino de estas tierras es uno de los mejores del país y vale su peso en oro. val més or que no pesa El vi d’aquestes terres és un dels millors del país i val més or que no pesa.
¡vayamos a lo nuestro! anem al gra!,
anem per feina!

 

Enllaços relacionats

Refranys, dites i expressions que sovint no sabem com es diuen en català i les diem traduint-les directament del castellà
Col·loquialismes castellans difícils de traduir
Coses que dius en castellà que podries dir en català
Deu mots catalans intraduïbles
Dèries i murris arreu: mots intraduïbles (segona part)
Print Friendly, PDF & Email