L’article neutre LO

El català no té un article neutre equivalent a l’article lo del castellà, sinó que té un conjunt de formes pròpies que ens permeten expressar aquest valor d’indefinició o d’intensificació

Lo només és adequat com a article masculí singular (en la varietat nord-occidental, lo pare i lo padrí ) i com a pronom feble (darrere de verb, van comprar-lo).

Lo amb significat abstracte
incorrecte correcte
*Lo cert és que no va venir.
*Explica lo que vulguis.
*Fes lo que et van demanar.
*Lo bo del cas és que hi va anar*En lo referent a…
*Lo més important és aprovar.
*Lo que em molesta és el fum.
La veritat és que no va venir.
Explica el que vulguis.
Fes les coses que et van demanar.
El més bo del cas és que hi va anar.
Quant a…, pel que fa a…
El més important és aprovar.
El que em molesta és el fum.
Podem utilitzar un substantiu que concreti l’abstracció, els pronoms indefinits això o allò o bé la forma el.
Lo per expressar intensitat
incorrecte correcte
*No sabia lo grossos que eren.
*Vine lo més aviat possible.
No sabia com eren de grossos.
Vine al més aviat possible.
Vine tan aviat com puguis.
Podem utilitzar quantitatius i formes com que, si, quant, tant, tan, com…
Lo en una frase feta o locució
incorrecte correcte
*per lo menys
*per lo tant
*per lo menos
*per lo vist
*per lo general
*per lo qual
*a lo millor
*lo que faltava
*de lo contrari
*dóna lo mateix
*lo que són les coses
*a lo loco
*de lo lindo
almenys, si més no
per tant
almenys, si més no, ben bé
pel que es veu, pel que sembla
en general, generalment potser, segons, si
per la qual cosa, i per això
potser, segons com, si molt convé
només faltava això
si no, altrament
tant és, tant me fa, tant se val
Ves per on!
a la babalà, de qualsevol manera
d’allò més bé, molt bé
Sovint en aquests casos hi ha una locució en català que presenta una estructura totalment diferent.

Activitat: Seguint els models anteriors, tradueix del castellà al català aquestes frases.

a) Lo más difícil fue salir de la ciudad.
b) Lo más emocionante del viaje fue la expedición al desierto.
c) La restauración del cuadro ha quedado mejor de lo que esperábamos.
d) Sucedió lo que nos temíamos.

 

Els indefinits

Els determinants indefinits delimiten el nom i n’indiquen una idea imprecisa o incorrecta

Cal evitar els castellanismes següents:
incorrecte correcte
*Algo
*Els demés
*Vàrios, vàries, varis
*Fulano i mengano
*tota Catalunya, *tota Barcelona
*Tal i cual
*Tal cual
*Tal para cual
*Treballar per a tercers
una cosa, alguna cosa, res o quelcom
els altres, tots els altres, la resta, els restants
diversos, diverses
en tal i en tal altre
tot Catalunya, tot Barcelona
tal i tal
tal qual
L’un per l’altre
Treballar per altri

 

 • El plural de qualsevol i qualsevulla és qualssevol i qualssevulla

Els numerals

3.1. Cardinals: indiquen la quantitat exacta

 • un i dos tenen masculí i femení: un, una, dos, dues
 • Les desenes acaben en –a: cinquanta, seixanta setanta…
 • Els vint duen la i entre guionets: vint-i-u, vint-i-dos, vint-i-tres…
 • Posem guionet entre desenes i unitats i entre unitats i centenes (D-U-C): trenta-set, dos-cents, cinc-cents
 • Els mots milióbilió, trilió… no s’escriuen amb l·l
 • Quan es fan servir les desenes per expressar una època històrica, cal fer-ho en singular: Els feliços vint. Els anys vuitanta

3.2. Ordinals: indiquen l’ordre

 • Quan s’expressen en xifres, l’abreujament es fa amb l’última lletra i sense punt: 1r, 1a, 2n, 2a, 3r, 3a, 4t, 4a
 • A partir del cinquè, tots es formen afegint -è, -ena, -ens, -enes al cardinal: cinquè, 5è; cinquena, 5a; vint-i-unè, 21è; vint-i-unena, 21a; centè, 100è; centena, 100a; milè, 1000è; milena, 1000a.
 • Formes cultes: quinta, sexta, sèptima, octava. S’utilitzen com a noms en l’àmbit musical. Un poema en octaves, però vuitena edició del llibre. Ser de la mateixa quinta o la quinta essència, però cursar cinquè de Farmàcia.

3.3. Partitius: indiquen les fraccions o parts

 • Tenen la mateixa forma dels ordinals excepte MIG o meitat / TERÇ o tercera / QUART o quarter / DÈCIM/ CENTÈSIM/ MIL·LÈSIM/ MILIONÈSIM/ BILIONÈSIM
 • Tenen gènere i nombre: TERÇ / TERÇOS/ TERÇA/ TERCES
 • Sovint s’utilitzen les locucions la meitat de, una tercera part de: Un terç de pastís o la tercera part del pastís. La loció conté un cinquè d’essència de lavanda o una cinquena part.
 • Les hores s’expressen a través dels quarts d’hora: un quart de, dos quarts de, tres quarts de. i dels mitjos quarts: un quart i mig, mig quart…

3.4. Multiplicatius: indiquen la multiplicitat o acumulació d’unitats

 • DOBLE/ TRIPLE/ QUÀDRUPLE/ QUÍNTUPLE/ SÈXTUPLE/ SÈPTUPLE/ ÒCTUPLE / NÒNUPLE/ DÈCUPLE/ CÈNTUPLE.
 • Els parts múltiples tenen nom propi: BESSONS (2 fills)/ TRIGÈMINS (3 fills)/ QUADRIGÈMINS (4 fills), BESSONS DE QUATRE o QUATRE BESSONS/ QUINTIGÈMINS (5 fills)/ SEXTIGÈMINS (6 fills)/ SEPTIGÈMINS (7 fills)

3.5. Col·lectius: indiquen els conjunts

 • L’expressió “múltiple de dos” es fa amb el mot invariable doble, mentre que els següents es fa amb les terminacions -ple, -pla
 • Expressen conjunts diversos: PARELL o parella, TRIO, QUARTET, DESENA,  DOTZENA, VINTENA, CENTENA, MILER
 • Els mots que expressen períodes d’anys sempre s’escriuen amb dues –nn-: bienni, trienni, QUADRIENNI, QUINQUENNI o llustre, SEXENNI, DECENNI, CENTENNI, MIL·LENNI
 • Indiquen grups de mesos: BIMESTRE, TRIMESTRE, QUADRIMESTRE, SEMESTRE

4. Els quantitatius: expressen una quantitat imprecisa d’alguna cosa, sense concretar-la.

bastant i bastants no tenen femení Fa bastant calor
Bastants hores
força, massa i prou són invariables, per tant, no tenen plural força coses
massa deures
prou amics
El mot res, com a equivalent a alguna cosa, s’utilitza normalment en frases condicionals o interrogatives. Si tens res (=alguna cosa) a dir, ara és el moment.
Tens res (=alguna cosa) a dir?

 

Els interrogatius i els exclamatius

Cal evitar el castellanisme què que s’ha de substituir per quin, quina, quins, quines
incorrecte correcte
*Què llibre vols?
*Què pàgina toca?
*Que dia més dolent!
Quin llibre vols?
Quina pàgina toca?restants
Quin dia més dolent!

 

Per practicar

Dossier d’activitats

Dossier d’activitats corregit

Print Friendly, PDF & Email