Trobador, anomenat realment Guillem de Cervera, adscrit a les corts del vescomte Ramon Folc de Cardona i dels reis Jaume I i Pere II, on percebia salari com a joglar; es mantingué, tanmateix, amb una independència moral rara en un poeta àulic.

D’ell es conserva la producció més extensa de tota la literatura trobadoresca: 119 composicions vàries i uns Proverbis, en 1.197 quartetes, molt coneguts i citats. En la seva obra troben ampli ressò fets històrics , fet que la converteix en un document capital per a comprendre l’ambient i la ideologia de l’època. El seu estil s’acomoda tant als recursos de la poesia popular com recorre a cançons de forma complicada i de contingut artificiós i intel·lectualitzat, direcció en la qual arriba a veritables malabarismes (versos d’una síl·laba, acròstics alfabètics, plurilingüisme, jocs de paraules). En to greu moralitza i ataca els rics i poderosos. La seva poesia amorosa segueix les normes tradicionals de l’amor cortès trobadoresc.

Comentari:

No el prenatz lo fals marit… és una viadera. Desenvolupa el tema de l’amic contra el marit -o promès, en aquest cas- i, és, a més una requesta a la malmaridada [malcasada], aspectes tractats pel poeta en alguna altra obra seva.

És una composició tractada per un poeta ajoglarat sensible a les formes i als motius populars i que, al mateix temps era un trobador coneixedor del seu ofici. Salta a la vista la seva correcció, la vigilada contenció del poema en la manera de dir i el seu atent recompte dels versos i el ritme.

Traducció:

I No el prengueu el fals marit, Jana* delicada!
II No el prengueu qui jura en fals, que és neci i mal educat, Jana delicada!
III No el prengueu el mal marit, que és neci i adormit, Jana delicada!
IV Que és neci i mal educat, no sigui per vós amat, Jana delicada!
V Que és neci i adormit, no jegui amb vós al llit, Jana delicada!
VI (Que) no sigui per vós amat, més val aquell que teniu en privat, Jana delicada!
VII (Que) no jegui amb vós al llit, més us hi valdrà l’amic, Jana delicada!
*Jana: és l’hipocorístic tradicional català del nom propi Joana.

També es possible escoltar la versió musicada del poema només amb UN CLIC:
musica

Print Friendly, PDF & Email