Definició

Els adjectius serveixen per descriure les persones, els animals i les coses. Indiquen les qualitats i característiques dels éssers o les coses.

Àguila Majestuosa,
impàvida,
ingràvida,
ufanosa.
Dalt del cel sembla un estel.
Ulls de foc,
urpes de ferro,
és l’àguila, si no m’erro.

Propietats

Són variables en el gènere (masculí i femení) i el nombre (singular i plural).

Concorden en gènere i nombre amb el nom que complementen.

masculí singular femení singular masculí plural femení plural

 

Són el nucli del sintagma adjectival.

En un sintagma nominal, fan de complement del nom.

 

En una oració de predicat nominal (verb ser, estar o semblar), fan de complement atribut.

 

Classificació

Es classifiquen en dos grans grups:

  • Adjectius de dues terminacions
  • Adjectius d’una sola terminació

Adjectius de dues terminacions o variables

 Acabats en masculí singular femení singular
-a
masculí plural
-s
femení plural
-es
consonant
(plural +s)
curt
buit
fred
tranquil
nul
curta
buida
freda
tranquil·la
nul·la
curts
buits
freds
tranquils
nuls
curtes
buides
fredes
tranquil·les
nul·les
Vocal àtona
-i
-o
-u
savi
tebi
minso
europeu
sàvia
tèbia
minsa
europea
savis
tebis
minsos
europeus
sàvies
tèbies
minses
europees
Diftong
-au
-iu
-ou
blau
esportiu
nou
blava
esportiva
nova
blaus
esportius
nous
blaves
esportives
noves

 

Acabats en vocal tònica

masculí singular femení singular
-na
masculí plural
-ns
femení plural
-nes
català
serè
genuí, marroquí
rodó
comú
catalana
serena
genuïna, marroquina
rodona
comuna
catalans
serens
genuïns, marroquins
rodons
comuns 
catalanes
serenes
genuïnes, marroquines
rodones
comunes

 

Acabats en –s, -ç, –x, –ix, –xt, –sc, –st o –ig

  masculí singular femení singular
-a
masculí plural
-os
femení plural
-es
-s

-x
-ix
-xt
-sc
-st
-ig
seriós, gras
dolç
fix
fluix
mixt
fosc
trist
boig, lleig
mig
seriosa, grassa
dolça
fixa
fluixa
mixta
fosca
trista
boja, lletja
mitja
seriosos, grassos
dolços
fixos
fluixos
mixtos
foscos
tristos
bojos, lletjos
mitjos
serioses, grasses
dolces
fixes
fluixes
mixtes
fosques
tristes
boges, lletges
mitges

 

Acabats en –e àtona

  masculí singular
-e
femení singular
-a
masculí plural
-es
femení plural
-es
-e ample
esquerre
còmode
pobre
digne
directe
negre
ampla
esquerra
còmoda
pobra
digna
directa
negra
amples
esquerres
còmodes
pobres
dignes
directes
negres
amples
esquerres
còmodes
pobres
dignes
directes
negres

 

Acabats en –, – o –

  masculí singular
femení singular
masculí plural
-ços
femení plural
-ces
-aç
-iç
-oç
aud
ten
fel
vel
aud
ten
fel
vel
audaços
tenaços
feliços
veloços
audaces
tenaces
felices
veloces

 

Acabats en –leg

  masculí singular
-leg
femení singular
-loga
masculí plural
-legs
femení plural
-logues
-leg homòleg homòloga homòlegs homòlogues

Adjectius d’una terminació o invariables

  • Masculí i femení tenen la mateixa forma.
  • Formen el plural afegint una s al singular.
Acabats en singular plural (s’afegeix -s)
-aire
-au
-eu
xerraire
suau
breu
xerraires
suaus
breus
-e
-ble
alegre
possible, amable
alegres
possibles, amables
-ar
-or
particular
superior
particulars
superiors
-al
-el
-il
actual
fidel
fàcil
actuals
fidels
fàcils
-ant
-ent
elegant, amargant
diferent, intel·ligent
elegants, amargants
diferents, intel·ligents
-a
-ista
-ícola
idiota
esportista
agrícola
idiotes
esportistes
agrícoles

 

Posició de l’adjectiu respecte el nom. Epítet

Diem que un adjectiu és un epítet quan no afegeix informació sobre el nom, sinó que només indica una característica que ja se sap que la cosa anomenada té. L’epítet es fa servir per qüestions ornamentals i és una de les figures retòriques que utilitza el llenguatge literari.

el fred hivern la blanca neu  el calorós desert

 

Cal tenir en compte, però, que alguns adjectius poden canviar de significat segons la posició que ocupen respecte del nom. Per exemple:

És un pobre home (‘desgraciat’) És un home pobre (‘sense diners)
Ens va visitar un alt funcionari (‘càrrec important’) Ens va visitar un funcionari alt (‘alçària’)
La guanyadora va ser una gran dona (‘de moltes qualitats’) La guanyadora va ser una dona gran (‘d’edat’)
És una simple pregunta (‘mera’) És una pregunta simple (‘elemental’)
Tinc una certa informació (‘relativa’) Tinc una informació certa (‘autèntica’).
Ve una sola nena (‘només’) Ve una nena sola (‘sense companyia’).

 

Per practicar

Nodes 1 327 328 329 330 331
332 333 334 335
Itineraris 140 142 143 144 145 146
148 149 1412
Exercici: Reconeix noms, verbs i adjectius

 

Print Friendly, PDF & Email