Definició

  • Els adjectius indiquen qualitats i característiques dels éssers o les coses (gent amable, fruita madura, camí costerut).
  • Són variables i presenten flexió de gènere (masculí i femení) i de nombre (singular i plural).
  •  Concorden en gènere i nombre amb el nom al qual acompanyen.
  • Des d’un punt de vista funcional, l’adjectiu és el nucli del sintagma adjectival i pot fer de complement del nom o d’atribut.

Classificació

Es classifiquen en dos grans grups:

  • adjectius de dues terminacions
  • adjectius d’una sola terminació

Adjectius de dues terminacions

masculí singular  femení singular masculí plural  femení plural  
Acabats en consonant (plural +s) curt buit fred tranquil curta buida freda tranquil·la curts buits freds tranquils curtes buides fredes tranquil·les
Acabats en consonant (plural +os) seriós mixt gras fosc seriosa mixta grassa fosca seriosos mixtos grassos foscos serioses mixtes grasses fosques
Acabats en -o, -e, -u minso ample europeu minsa ampla europea minsos amples europeus minses amples europees
Acabats en feliç audaç veloç tenaç feliç audaç veloç tenaç feliços audaços veloços tenaços felices audaces veloces tenaces

Adjectius d’una terminació

  • Masculí i femení tenen la mateixa forma.
  • Formen el plural afegint una s al singular.
singular plural (s’afegeix s)
Acabats en -ble possible amable possibles amables
Acabats en -ar, -or particular superior particulars superiors
Acabats en -al, -el, -il actual fidel fàcil actuals fidels fàcils
Acabats en -ant, -ent elegant amargant diferent intel·ligent elegants amargants diferents intel·ligents

 

Per practicar

Nodes 1 326 327 328 329 330 331
332 333 334
Exercici: Reconeix noms, verbs i adjectius

 

Print Friendly, PDF & Email