1. Història i narració

Generalment entenem per història la ciència que explica els fets relacionats amb el passat humà. En literatura, però, quan parlem d’històrai ens referim a la narració d’un s fets que, tit i semblar reals, han estat inventats. Per axiò diem que la narració és una història de ficció.

La manera com estan agrupats i ordenats els fets d’una narració constitueix la trama o l’argument. Bàsicament, hi ha dues formes de presentar els fets d’una narració: seguint un ordre lineal o un ordre no lineal.

2. L’odre lineal

L’ordre lineal és la forma més habitual de presentar els fets d’una narració. La història narrada progressa seguint aquest esquema:

3. L’odre no lineal

Sovint l’autor organitza la seva narració alterant l’odre temporal dels fets. Bàsicament, hi ha dos procediments per fer-ho:

EXERCICIS

1. A partir de les informacions anteriors, completa el resum següent i copia’l a la llibreta:

La narració és una … de ficció. La manera com estan agrupats i … els fets en una … constitueix la … o l’argument. Hi ha dues formes de presentar els … d’una narració: seguint un ordre … o seguint un … no lineal.
L’ordre lineal agrupà els fets en tres parts: el … , el … i el … .
L’ordre no … altera la successió … dels fets per mitjà de dos procediments: la retrospecció, que és un salt … o al …, i l’… , que és un salt … o al futur.

Comprova-ho –>

2. Llegeix les tres parts del conte xinès El cuc de seda, ordena-les i després decideix quina part pertany al plantejament, quina al nus i quina al desenllaç.

Fragment 1

Fragment 2

Fragment 3

Comprova-ho –>

3. Un cop ordenades les parts del conte anterior, digues si la trama o l’argument presenta un ordre lineal o no lineal. Justifica la resposta.

4. Si el mateix conte presentés l’argument de les dues maneres que tens a continuació, llavors quin ordre seguiria, lineal o no lineal?

a) Un home tingué un fill, que es convertí en un famós fabricant de seda. Un dia, mentre alimentava els cucs, se li aparegué la seva germana en forma de papallona i li explicà la seva història.
El seu pare, enviat a la frontera de la Xina per servir a la guerra, deixà…

b) Un home va haver d’abandonar la seva dona i la seva filla per tal d’anar a la guerra. Aleshores ignorava completament què li amagava el futur. No sabia que, en tornar de la guerra, l’esperit d’un animal s’emportaria la seva filla per convertir-la en un cuc de seda que faria ric tot el país.
La noia es consolava tenint cura del cavall…

Comprova-ho –>

5. Quin procediment s’ha utilitzat en cada un dels arguments anteriors: l’anticipació o la retrospecció? Justifica la resposta.

Comprova-ho –>

TREBALL DE LA LECTURA  

Resumeix a la llibreta l’argument de la novel·la “L’arbre d’estornells” i escriu-lo en tres paràgrafs que corresponguin al plantejament, al nus i al desenllaç.

Print Friendly, PDF & Email