L’apòstrof és un signe gràfic consistent en una coma volada, que serveix per a assenyalar l’elisió d’algunes lletres o l’afixació d’un pronom feble.

S’apostrofen Exemples
Els articles definits el i la, els articles personals en i na, i la preposició de s’apostrofen davant de mots començats amb vocal o hac l’avi, l’hereu, l’insecte, l’hotel, l’univers, l’u, l’autoritat, l’existència, l’organització, l’harmonia, l’herència, l’home, n’Albert, n’Ignasi, n’Hug, n’Anna, n’Úrsula, el dia d’avui, pota d’elefant, plànol d’instal·lació, d’hora
L’article masculí el i la preposició de davant de les xifres 1 i 11 l’1 de gener, l’11 de març, un joc d’11 peces

 

No s’apostrofen Exemples
Els articles femenins la i na davant de paraules femenines que comencen amb i, u, hi, hu àtones la història, la independència, la universitat, la unió, la humanitat, na Irene, na Isabel, na Ignàsia (però llibre d’història)
Davant de paraules que comencen en i, u, hi o hu seguides d’una altra vocal, ja que es pronuncien amb el so de i o de u lligat a la vocal següent i formen un so consonàntic i no pas vocàlic el ioga, el iogurt, el hierofanta, la iaia, la UEFA, la hiena, de iode, un cas de hieratisme, ve de Huelva
Però: l’ió, l’iònic (perquè la i no hi fa de consonant)
No s’apostrofa, per tradició, davant d’alguns mots la host, la ira, la una del migdia (referint-se a l’hora), la Haia (topònim)
Davant dels noms de les lletres la a, la e, la efa, de ema, de ena

 

EXERCICIS

1. Escriu l’article corresponent (el/la/l’) davant de les paraules següents:
host, història, avi, UEFA, 11 de febrer, herència, plànol, efa, una, hotel, independència, unió, Haia, humanitat, invasió, Índia, universitat, innocència, intel·ligència, ira, ioga, iogurt, u, harmonia.

SOLUCIÓ

host= la host
història= la història
avi= l’avi
UEFA= la UEFA
11 de febrer= l’11 de febrer
herència= l’herència
plànol= el plànol
efa= la efa
una= la una
hotel= l’hotel
independència= la independència
unió= la unió
Haia= la Haia
humanitat= la humanitat
invasió= la invasió
Índia= l’Índia
universitat= la universitat
innocència= la innocència
intel·ligència= la intel·ligència
ira= la ira
ioga= el ioga
iogurt= el iogurt
harmonia= l’harmonia

 

Print Friendly, PDF & Email