Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category Sintaxi

Categories, sintagmes i oracions

Elements del text Un text és una unitat comunicativa completa. Està format per un conjunt d’enunciats que es relacionen els uns amb els altres per tal d’aconseguir l’objectiu de comunicar alguna cosa de manera eficaç. Per compondre el text, l’emissor (és a dir, qui… Continue Reading →

Frases per analitzar 1

Frases per treballar les funcions següents: subjecte i predicat complement del nom CD, CI i CC Llegeix el text “Dues cartes d’amor sense segell” i analitza morfosintàcticament les frases següents: La senyora Rita va baixar a la platja. Carregava un… Continue Reading →

Oracions subordinades adjectives

Les oracions adjectives de relatiu són oracions subordinades que depenen d’un nom. Serveixen per concentrar informació sobre aquest nom. El mecanisme de les oracions de relatiu ens permet ser més econòmics perquè condensa dues o més oracions en una de… Continue Reading →

Oracions subordinades adverbials

Hem comentat la classificació de les oracions adverbials. Recordeu que les oracions adverbials fan la funció de complement circumstancial. Fixeu-vos bé en els usos de per què, perquè i per a què: Per què Perquè Per a què 1) Pronom interrogatiu  per què = per… Continue Reading →

Oracions subordinades substantives

    Funcions de les oracions substantives completives SAtr  CD CRV CPred CN CAdj CAdv Ens interessa que el grup funcioni bé.La nena sembla que estigui trista.  Digueu-li que no cridi tant. Es queixaven que no els havien atès bé…. Continue Reading →

L’oració composta

Estructura de l’oració composta Tipus d’oracions compostes Ens hem fixat en la manera de distingir la conjunció que de les oracions substantives del pronom relatiu que: verb + que: conjunció –> oració substantiva nom + que: pronom relatiu –> oració adjectiva article / demostratiu + que:… Continue Reading →

Funcions sintàctiques

Funcions sintàctiques dins de l’oració Subjecte (S) Predicat (P) Funcions sintàctiques dins del SN Complement del nom (CN) Un SN és un conjunt de paraules que té com a nucli un nom, que és un element essencial i necessari. Els… Continue Reading →

Complement circumstancial

El complement circumstancial (CC) és el complement del verb que expressa una circumstància; és a dir, el lloc, el temps, la manera, la companyia, l’instrument, la quantitat, etc. Tipus de complements circumstancials – De lloc (on?): Dinarem a Barcelona. –… Continue Reading →

« Older posts

© 2021 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑