Definició

Les paraules es poden agrupar en camps semàntics, que són grans conjunts de mots de diverses categories gramaticals que, tot i designar conceptes diferents, pertanyen a una mateixa àrea de la nostra experiència. Per exemple, el camp semàntic del mar inclou tots els mots que hi estan relacionats.

Un camp semàntic sol contenir diversos camps lèxics, que són conjunts de mots de la mateixa categoria gramatical i que fan referència al mateix àmbit de significació. Per exemple, el camp semàntic del “mar” inclou el camp lèxic dels peixos, dels vaixells (substantius), dels esports aquàtics (verbs), etc.

Exemples de camps semàntics

Camp semàntic de la cuina: són els objectes, les persones, les accions, etc. que estan relacionats amb la cuina.

Camp lèxic dels objectes: olla, prestatges, cassola, culleres, forquilles, fogons, cullerot, ganivets, plats, ampolla, armaris, setrill

Camp lèxic de les persones: cuiner, cuinera

Camp lèxic de les accions: cuinar, pelar, triturar, remenar, sofregir, escaldar, rentar

Exemples de camps lèxics

Camp semàntic de la platja: són els objectes, les persones, les accions, etc. que estan relacionats amb la platja.

Camp lèxic dels objectes: mar, ones, sorra, sol, vent, aigua, calor, para-sol, tovallola, pilota, flotador, banyador

Camp lèxic de les persones: nens, nenes, pares, mares, avis

Camp lèxic de les accions: nedar, jugar, mullar-se, bronzejar-se

Família de paraules

També podem agrupar els mots per famílies de paraules, que són conjunts de mots que tenen la mateixa arrel o lexema.

Exemples:

Família de paraules amb l’arrel mar- mar, marina, mariner, maresme, marítim, maregassa, maror, marejar, mareig…
Família de paraules amb l’arrel cavall- cavaller, cavalleresc, cavalleria, cavellerós, cavallerositat, cavallerosament…
Família de paraules amb l’arrel feliç- feliç, felicitar, felicitació, feliçment, felicitat, infeliç, infelicitat, infeliçment…

 

Ara practica

Nodes 2 812 813 814 815 816
835 836 837 838 839 840 841

 

Escriu les paraules que formin els camps semàntics següents. Escriu-les agrupades en camps lèxics.

  • un partit de futbol
  • una cursa de cotxes
  • una biblioteca
  • un aeroport
  • una estació de tren
  • un concert
Print Friendly, PDF & Email